Thuiswinkel Általános szállítási feltételek

A Nederlands „Thuiswinkel” Szervezet (a továbbiakban: Thuiswinkel.org) Általános szállítási feltételeit a „Consumentenbond”-dal folytatott konzultációval hozták létre a holland „Sociaal-Economische Raad” Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) keretén belül, és 2014. június 1-én lép hatályba.

Az Általános Szállítási Feltételeket itt letöltheti

Tartalomjegyzék:

1. cikkely - Definíciók
2. cikkely - A vállalkozó személyazonossága
3. cikkely - Alkalmazhatóság
4. cikkely - Az ajánlat
5. cikkely - A megállapodás
6. cikkely - Elállási jog
7. cikkely - A vásárló kötelezettségei a meggondolási időszakon belül
8. cikkely - A vásárló elállási jogának gyakorlása és ennek költségei
9. cikkely - A vállalkozó kötelezettségei elállás esetén
10. cikkely - Az elállási jog kizárása
11. cikkely - Az ár
12. cikkely - Megfelelőség és extra garancia
13. cikkely - Szállítás és végrehajtás
14. cikkely - A tranzakció tartama: tartam, felmondás és meghosszabbítás
15. cikkely - Fizetés
16. cikkely - Reklamációkezelés
17. cikkely - Viták
18. cikkely - Ipari garancia
19. cikkely - Kiegészítő vagy eltérő feltételek
20. cikkely - A Thuiswinkel általános szállítási feltételek megváltoztatása

1. cikkely - Definíciók

Az alábbi definíciókat adjuk meg ezekhez a szállítási feltételekhez:

 1. Kiegészítő megállapodás: egy olyan megállapodás, amelyben a Fogyasztó termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat szerez meg távolból megkötött megállapodással kapcsolatban, és ezeket az árukat, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat a Vállalkozó, vagy egy harmadik fél - a harmadik fél és a Vállalkozó között létrejött megállapodás alapján - leszállítja;
 2. Meggondolási időszak: az az időtartam, amely alatt a Fogyasztó élhet elállási jogával;
 3. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem olyan célokért tesz lépéseket, amelyek kereskedelmével, vállalkozásával, kisiparával vagy szakmai tevékenységével kapcsolatosak;
 4. Nap: naptári nap;
 5. Digitális tartalom: olyan adatok, amelyeket digitális formában hoznak létre és szállítanak;
 6. Időtartamra kötött megállapodás: megállapodás, amely áruk, szolgáltatások és digitális tartalmak periodikus szállítására vonatkozik egy meghatározott időtartam alatt.
 7. Fenntartható információhordozó: minden eszköz - ideértve az e-mailt is - amely lehetővé teszi a Fogyasztó vagy a Vállalkozó számára, hogy a neki szánt információt úgy tárolja, hogy az a jövőben megtekinthető vagy használható legyen az információ témájával egybeeső időtartam alatt, és amely lehetővé teszi az információ változatlan formában való reprodukálását.
 8. Elállási jog: a Fogyasztó lehetősége arra, hogy a távolból felmondja a megállapodást a meggondolási időszakban;
 9. Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amelyik a Thuiswinkel.org tagja, és a távolból termékeket, digitális tartalmakat (azokhoz hozzáférést) és/vagy szolgáltatásokat kínál a Fogyasztóknak;
 10. Távolból kötött megállapodás: olyan megállapodás, amely a Vállalkozó és a Fogyasztó között távolból jön létre termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások eladására szervezett rendszerben, amikor egészen a megállapodás megkötéséig kizárólag, vagy részben távoli kommunikációs módszert alkalmaznak;
 11. Elállási minta űrlap: az európai minta űrlap az elállásra a jelen szállítási feltételek I. sz. Mellékletében; Az I. sz. Mellékletet nem kell kitölteni, ha a szóban forgó megrendelés szerinti Fogyasztónak nincs elállási joga;
 12. Távoli kommunikációs módszer: olyan eszköz, amely megállapodás megkötésére úgy használható, hogy a Fogyasztónak és a Vállalkozónak nem kell egy időben és egy helyen lennie.

2. cikkely - A vállalkozó személyazonossága

Penshop Magyarország

Hollandia

Elérhetősége:
Hétfőtől péntekig 09:00-től 17:00-ig

E-mail cím: info@onlinepenshop.hu

COC Sz.: 76467457
Adószáma: NL8606.333.54.B.01

3. cikkely - Alkalmazhatóság

 1. Ezek az Általános szállítási feltételek a Vállalkozó minden egyes ajánlatára és a Vállalkozó és Fogyasztó között távolságból létrejött mindegyik megállapodásra alkalmazható.
 2. Mielőtt a távolból kötött megállapodást megkötik, az Általános szállítási feltételek szövegét a Fogyasztó számára elérhetővé kell tenni.  Ha ezt nem lehet megfelelően teljesíteni, akkor a Vállalkozó - a távolból kötött megállapodás megkötése előtt - közli, hogyan lehetséges az Általános szállítási feltételek megtekintése a Vállalkozónál, és a fogyasztó kívánsága esetén azt a lehető legrövidebb időn belül, díjmentesen meg kell küldeni a Fogyasztónak.
 3. Ha a távolból kötött megállapodást elektronikus úton kötik meg, akkor az előző fejezettel ellentétben, és még mielőtt s távolból kötött megállapodás létrejönne, az Általános feltételek szövegét elektronikus úton kell a Fogyasztó számára elérhetővé tenni úgy, hogy azt egy megfelelő információhordozóra a Fogyasztó egyszerű módon elmenthesse. Ha ezt nem lehet megfelelően teljesíteni, akkor a Vállalkozó - a távolból kötött megállapodás megkötése előtt - közli, hogyan lehetséges az Általános szállítási feltételek megtekintése a Vállalkozónál, és a fogyasztó kívánsága esetén azt a lehető legrövidebb időn belül, díjmentesen meg kell küldeni a Fogyasztónak.
 4. Abban az esetben, ha az Általános szállítási feltételek mellett különleges termék- vagy szolgáltatási feltételek alkalmazandók, akkor a második és harmadik fejezeteket egyaránt alkalmazni kell, és a Fogyasztó - abban az esetben, ha egymásnak ellentmondó feltételek vonatkoznak rá - a számára előnyösebbre hivatkozva reklamálhat.

4. cikkely - Az ajánlat

 1. Ha egy ajánlat korlátozott érvényességi időtartammal rendelkezik, vagy a szállítási feltételek hatálya alá esik, akkor ezt kifejezetten hangsúlyozni kell az ajánlatban.
 2. Az ajánlat tartalmazza az ajánlott termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások komplett és pontos leírását. A leírás legyen megfelelően részletes ahhoz, hogy a Fogyasztó az ajánlatot helyesen tudja értékelni. Ha a Vállalkozó képeket alkalmaz, akkor ezeknek az ajánlott termékek, digitális tartalmak és szolgáltatások valódi megjelenését kell bemutatniuk. Az ajánlatban lévő nyilvánvaló hibák, vagy elírások a Vállalkozót nem kötelezik.
 3. Mindegyik ajánlat olyan információkat tartalmazzon, amelyből a Fogyasztó számára tisztán kiderül, hogy milyen jogai és kötelezettségei keletkeznek az ajánlat elfogadása esetén.

5. cikkely - A megállapodás

 1. A 4. fejezet előírásai teljesülése esetén a megállapodás akkor jön létre, amikor a Fogyasztó az ajánlatot elfogadja és a szállítási feltételeknek való megfelelőség ezzel létrejön.
 2. Ha a fogyasztó az ajánlatot elektronikus úton fogadja el, akkor a Vállalkozónak haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolja, hogy az ajánlat elfogadását kézhez vette. Ameddig a Vállalkozó az ajánlat elfogadását nem igazolja vissza, addig a Fogyasztó elállhat a megállapodástól.
 3. Ha a megállapodást elektronikus úton kötik meg, akkor a Vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adatátvitel biztonságossága érdekében, és biztonságos web környezetet teremt. Ha a Fogyasztó elektronikusan fizethet, akkor a Vállalkozónak kell gondoskodnia az ezt biztonságossá tevő intézkedésekről.
 4. A Vállalkozó a törvényességi határokon belül tájékozódhat arra nézve, hogy a Fogyasztó eleget tud-e tenni fizetési kötelezettségének, valamint azokról a tényezőkről, amelyek fontossággal bírnak a távolból kötött megállapodás felelős megkötéséhez. Ha a Vállalkozó tájékozódása alapján jó okkal rendelkezik arra, hogy a megállapodást ne kösse meg, akkor jogában áll indoklással visszautasítani egy megrendelést, vagy alkalmazhatja különleges feltételek teljesülésének kikötését.
 5. A Vállalkozó legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom leszállításáig írásban megküldi a Fogyasztónak az alábbi információkat, olyan módon, hogy a Fogyasztó ezeket hozzáférhetően menthesse, vagy egy fenntartható információ hordozón:
  • a Vállalkozó azon létesítményének címét, ahová a Fogyasztó panaszaival fordulhat;
  • azokat a feltételeket és módokat, amelyek betartásával a Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát, vagy egy világos nyilatkozatot arra nézve, hogy az elállási jog ki van zárva;
  • a garanciákról és a rendelkezésre álló vásárlás utáni szolgáltatásokról szóló információkat.
  • a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom valamennyi adót tartalmazó árát; ha alkalmazható, a szállítási költséget; és a távolból kötött megállapodás teljesítéséhez tartozó fizetés, szállítás módját;
  • ha a megállapodás időtartama egy évnél hosszabb, vagy meghatározatlan, a megállapodás felmondásának a körülményeit;
  • ha a Fogyasztó elállási joggal rendelkezik, az elállási minta űrlapot.
 6. Időtartamra kötött megállapodás esetén az előző fejezet rendelkezései csak az első szállításra alkalmazandók.

6. cikkely – Elállási jog

Termékek esetén:

 1. A Fogyasztó termékvásárlás esetén a 14 napos meggondolási időszakban az okok közlését mellőzve felbonthatja a megállapodást. A Vállalkozó rákérdezhet a Fogyasztónál az elállás okára, de nem kötelezheti őt az ok(ok) közlésére.
 2. Az 1. fejezetben említett meggondolási időszak azon a napon kezdődik, amikor a Fogyasztó, vagy az általa előre megnevezett harmadik fél (ez nem lehet a szállító) megkapta a terméket, vagy:
  • ha a Fogyasztó egyetlen- és ugyanazon - megrendelésben több terméket rendelt meg: azon a napon, amikor a Fogyasztó, vagy az általa kijelölt harmadik fél az utolsó terméket megkapta. A vállalkozó, ha erről a Fogyasztót érthető módon a megrendelési eljárást megelőzően tájékoztatta, visszautasíthat egy különböző szállítási határidőkkel rendelkező, több termékre vonatkozó megrendelést:
  • ha egy termék szállítása több szállítmányból vagy részből áll: az a nap, amikor a Fogyasztó, vagy az általa kijelölt harmadik fél az utolsó szállítmányt vagy az utolsó részt kapta meg;
  • ha a megállapodások egy bizonyos időtartamra, termékek periodikus szállítására vonatkoznak: azon a napon, amikor a Fogyasztó, vagy az általa kijelölt harmadik fél az első terméket megkapta.

Szolgáltatások és digitális tartalmak esetén, amelyeket nem fizikai szállítmányozóval szállítanak:

 1. A Fogyasztó egy olyan szolgáltatási megállapodástól és digitális tartalom szállítására vonatkozó megállapodástól, amelyben a terméket nem fizikai szállítmányozóval szállít le, 14 napig az okok megnevezése nélkül elállhat. A Vállalkozó rákérdezhet a Fogyasztónál az elállás okára, de nem kötelezheti őt az ok(ok) közlésére.
 2. A 3. Fejezetben említett meggondolási időszak a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

Meghosszabbított meggondolási időszak az olyan termékekre, szolgáltatásokra és digitális tartalmakra, amelyeket nem fizikai szállítmányozók szállítanak, abban az esetben, ha nem adtak tájékoztatást az elállási jogról:

 1. Ha a Vállalkozó nem látta el a Fogyasztót a jogszerű kötelező információval az elállási jogról, vagy az elállási minta űrlapról, akkor a meggondolási időszak a jelen cikkely korábbi részeiben ismertetett eredeti meggondolási időszak utolsó napjától számított tizenkét hónap múlva jár le.
 2. Ha a Vállalkozó az előző fejezetben ismertetett meggondolási időszakról a Fogyasztót az eredeti meggondolási időszak kezdetétől számított tizenkét hónapon belül tájékoztatja, akkor a meggondolási időszak 14 nappal azután jár le, hogy a Fogyasztó ezt a tájékoztatást megkapta.

7. cikkely - A vásárló kötelezettségei a meggondolási időszakon belül

 1. A meggondolási időszak alatt a Fogyasztónak óvatosan kell bánnia a termékkel és a csomagolással. Csak olyan mértékben csomagolja ki vagy használja a terméket, amennyire az ahhoz szükséges, hogy megismerje a termék jellegét, karakterisztikáit és működését. Ennek az eljárásnak az az indíttatása, hogy a Fogyasztó úgy vehesse kézbe, vizsgálhassa meg a terméket, mintha a boltban tenné meg ezt.
 2. A Fogyasztó a terméknek csak azért az értékcsökkenéséért felelős, amely a termékkel való bánásmód következménye, és meghaladja azt a szintet, mint ami az 1. fejezetben megengedett.
 3. A Fogyasztó nem felelős a termék értékének csökkenéséért, ha a Vállalkozó a megállapodás megkötése előtt, vagy legkésőbb akkor, nem látta el őt az összes törvényileg kötelező, az elállási joggal kapcsolatos információval.

8. cikkely - A vásárló elállási jogának gyakorlása és ennek költségei

 1. Ha a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, akkor ezt a meggondolási időszakban a z elállási minta űrlap segítségével, vagy más egyértelmű módon jelenti be a Vállalkozónak.
 2. Amilyen gyorsan csak lehetséges, de 14 napon belül az 1. fejezetben hivatkozott értesítés napját követően, a Fogyasztó visszaküldi a terméket, vagy átadja a Vállalkozónak (vagy meghatalmazottjának). Erre nincs szükség, ha a Vállalkozó felajánlja, hogy a terméket saját maga gyűjti be. A Fogyasztó mindenesetre akkor vette figyelembe a szállítmány visszaküldési határidőt helyesen, ha a terméket a meggondolási időszak lejárta előtt küldi vissza.
 3. A Fogyasztónak a terméket annak minden leszállított tartozékával együtt kell visszaküldenie, ha ez ésszerűen kivitelezhető, eredeti állapotában és csomagolásában, és a Vállalkozó részéről nyújtott ésszerű és világos utasításoknak megfelelően.
 4. A Fogyasztó viseli az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának igazolási kockázatát és kárveszélyét.
 5. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a Fogyasztó viseli. Ha a Vállalkozó nem közölte a Fogyasztóval, hogy ezeket a költségeket neki kell viselnie, ezzel a Vállalkozó azt közli, hogy saját maga fedezi ezeket, és a Fogyasztónak nem kell a visszaküldési költségeket viselnie.
 6. Ha a Fogyasztó úgy áll el a megállapodástól, hogy megelőzően és kifejezetten kérték az olyan közművek, mint gáz, víz vagy elektromos áram szállításának előkészítésére, de nem készült fel legalább korlátozott mértékben ezek biztosítására a meggondolási időszak kezdetére, akkor a Fogyasztónak meg kell térítenie a Vállalkozó felé az ehhez tartozó részarányos jogi kötelezettségéhez rendelt költségrészt a jogi kötelezettség teljes teljesítési költségeiből, amelyet a Vállalkozó biztosított az elállás pillanatáig.
 7. A Fogyasztónak a következő esetekben nem kell viselnie a víz, gáz és elektromos áram közművek szállításának költségeit, amelyek nem lettek legalább korlátozott mértékben előkészítve, illetve a távfűtést:
  • ha a Vállalkozó nem látta el a Fogyasztót az elállási jogról szóló törvényileg kötelező információkkal, az elállás bekövetkezésével beálló költségtérítési információkkal, vagy az elállási minta űrlappal; vagy:
  • a Fogyasztó nem igényelte kifejezetten a szolgáltatás végrehajtásának kezdetéig a gáz, víz, elektromos áram vagy távfűtés szolgáltatását a meggondolási időszak alatt.
 8. A Fogyasztó nem viseli az olyan nem fizikai szállítmányozóval szállított digitális tartalom teljes vagy rész-szállításának költségeit, ha:
  • ezek szállítását megelőzően nem egyezett kifejezetten bele a megállapodás teljesítésének megkezdésébe a meggondolási időszak vége előtt;
  • ha nem vette tudomásul elállási jogának elvesztését engedélye megadásakor; vagy
  • a Vállalkozó kihagyta ennek a Fogyasztói nyilatkozatnak a visszaigazolását.
 9. Ha a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, akkor minden kiegészítő megállapodás törvényileg megszűnik.

9. cikkely - A Vállalkozó kötelezettségei elállás esetén

 1. Ha a Vállalkozó feltételezhetően elektronikus úton elállási értesítést kap a Fogyasztótól, az értesítés kézhezvétele után késedelem nélkül visszaigazolja annak kézhezvételét.
 2. A Vállalkozó a Fogyasztó összes kifizetését késedelem nélkül, de legfeljebb 14 napon belül azt a napot követően, amikor a Fogyasztó az elállásról értesítette, kompenzálja, beleértve az esetleges szállítási költségeket is, amelyek a visszaküldött termékkel kapcsolatban a Vállalkozót terhelik,  Ha a Vállalkozó nem ajánlja fel a termék saját begyűjtését, a visszafizetéssel várhat addig, amíg megkapja a terméket, vagy amíg a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik esemény következik be korábban.
 3. A Vállalkozó a visszafizetésre ugyanazt a fizetési módot használja, hacsak a Fogyasztó eltérő módba nem egyezik bele. A visszafizetésnek a Fogyasztó részére költségmentesnek kell lennie.
 4. Ha a Fogyasztó a legolcsóbb szokványos szállítási módnál drágább szállítási módot választott, akkor a Vállalkozónak nem kell megtérítenie a szállítási módok árkülönbözetét.

10. cikkely - Az elállási jog kizárása

A Vállalkozó az alábbi termékeket és szolgáltatásokat kizárhatja az elállási jog hatálya alól, de csak akkor, ha a Vállalkozó ezt ajánlatában világosan közölte, vagy legalább a megállapodás megkötése előtt megfelelő időben.

 1. Az olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára változó a pénzügyi piacokon, és erre a Vállalkozónak nincs ráhatása, és ezt az elállási feltételek között szerepeltette.
 2. Nyilvános aukción megkötött megállapodások. Nyilvános aukció alatt kell érteni azokat az eladási módokat, amelyben a termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat az aukción személyesen jelen lévő, vagy a személyes jelenlét lehetőségével rendelkező Fogyasztónak a Vállalkozó az aukcióvezető kezelésében felkínálja, és ahol a sikeres licitáló köteles a termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások átvételére.
 3. Szolgáltatási megállapodások, a szolgáltatás teljes végrehajtását követően, de csak akkor, ha:
  • a végrehajtás a Fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött el; és
  • a Fogyasztó nyilatkozatot tett arról, hogy lemond elállási jogáról, amint a Vállalkozó teljes egészében eleget tett a megállapodásban lévő kötelezettségeinek;
 4. Csomagküldés esetén, ahogyan az a Holland Polgári Törvénykönyv 7:500 paragrafusában szerepel, és a személyszállítási megállapodások; 
 5. Szállásbiztosítás elérhetőségére vonatkozó szolgáltatások, ha részei a megállapodásnak, ha a végrehajtásra egy konkrét dátum vagy időtartam van előirányozva, egyébként lakhatási célú, áruszállítási, autóbérlési szolgáltatások és utasellátás;
 6. Nyaralásra vonatkozó megállapodások, ha szerepelnek a megállapodásban, és a végrehajtásra egy konkrét dátum vagy időtartam van előirányozva;
 7. A Fogyasztó specifikációinak megfelelően gyártott termékek, melyek nem előregyártottak, és legyártásuk a Fogyasztó személyes választása és döntése alapján történik, vagy azok egyértelműen egy konkrét személy számára készülnek;
 8. Gyorsan elhasználódó vagy korlátozott élettartamú termékek;
 9. Lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza, és amelyek lezárását a szállítást követően fel kell törni;
 10. Olyan termékek, amelyeket leszállításuk után természetüknél fogva visszavonhatatlanul összekevernek más termékekkel;
 11. Alkohol tartalmú italok, amelyek árában a megállapodás megkötésekor megegyeztek, de amelyek leszállítására csak 30 nap elteltével kerül sor, és amelyek aktuális értéke a Vállalkozó hatáskörén kívüli piaci ingadozásoktól függ;
 12. Lezárt hang- vagy videofelvételek és számítógépes programok, melyek lezárását a szállítás után fel kell törni;
 13. Újságok, sorozatok vagy magazinok, kivéve ezek előfizetését;
 14. Digitális tartalom szállítása nem fizikai szállítmányozóval, de csak akkor, ha:
  • a végrehajtás a Fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött el; és
  • A Fogyasztó nyilatkozott arról, hogy elfogadja az elállási jog elveszítését.

11. cikkely - Az ár

 1. Az ajánlatban közölt érvényességi idő alatt az ajánlott termékek és/vagy szolgáltatások ára nem fog növekedni, kivéve az ÁFA változásai miatt bekövetkező bruttó árváltozásokat.
 2. Az előző fejezettől eltérően a Vállalkozó ajánlhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek árát a pénzügyi piacokon bekövetkező fluktuációkhoz köti, mely árakat a Vállalkozó nem tudja befolyásolni, változó árakkal. Az árak ilyen kötöttségét és azt a tényt, hogy a közölt árak csak irányárak, az ajánlatban fel kell tüntetni.
 3. A megállapodás megkötését követő 3 hónapon belül árnövekedés csak akkor megengedett, ha ez törvényi szabályozás vagy előírás következménye.
 4. A megállapodás megkötését követő 3 hónap utáni árnövekedés csak akkor megengedett, ha a Vállalkozó ezt kikötötte és:
  • ha ez törvényi szabályozás vagy előírás következménye; vagy
  • a Fogyasztónak lehetősége van a megállapodás felmondására azon a napon bekövetkező hatálybalépéssel, amikor az áremelkedés hatályossá válik.
 5. Az termékek vagy szolgáltatások ajánlatában említett áraknak tartalmazniuk kell az ÁFA-t.

12. cikkely - Megfelelőség és extra garancia

 1. A Vállalkozó garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a megállapodásnak, az ajánlat specifikációinak, a megfelelőség és/vagy használhatóság elvárható követelményeinek, és törvényi rendelkezéseknek és/vagy hatósági előírásoknak, amelyek a megállapodás megkötésének a napján érvényesek. Ha megállapodás szól erről, a Vállalkozó garantálhatja azt is, hogy a termék a rendes haszálaton túl másra is megfelelő.
 2. A Vállalkozó, szállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott extra garancia soha nem korlátozhatja a Fogyasztó törvényes jogait és igénybejelentéseit, amelyeket a megállapodás alapján a Vállalkozó felé érvényesíthet, ha a Vállalkozó teljesítése nem felel meg a megállapodás vonatkozó részének.
 3. Extra garancia alatt értendő a Vállalkozó, szállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott összes jogi kötelezettség, amelyben a Fogyasztó számára egyes olyan jogokat biztosít, melyek túlmutatnak a törvényes kötelezettségeken, ha a teljesítése nem felel meg a megállapodás vonatkozó részének.

13. cikkely - Szállítás és végrehajtás

 1. A Vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékek fogadásakor és a termék megrendelések teljesítésekor, valamint a szolgáltatási előírások értékelésekor.
 2. A szállítási cím az a cím, amelyet a Fogyasztó a Vállalkozó tudomására hozott.
 3. Összhangban azzal, ami erről a jelen Szállítási feltételek 4. cikkelyében szerepel, a Vállalkozó az elfogadott megrendeléseket gyakorlatának megfelelően, de nem később, mint 30 napon belül teljesíti, hacsak eltérő szállítási határidőben nem állapodtak meg. Ha a szállítás késedelmet szenved, vagy egy megrendelés nem, vagy csak részben teljesíthető, akkor a Fogyasztó erről értesítést kap legkésőbb a megrendelés dátumától számított 30 napon belül. Ebben az esetben a Fogyasztónak jogában áll a megállapodást megszüntetni és a lehetséges károk megtérítésére  formálhat jogot.
 4. A megszüntetést követően, az előző fejezetben foglaltakkal összhangban, a Vállalkozó késedelem nélkül visszafizeti a Fogyasztónak a vételárat.
 5. A termékek sérülésének és/vagy elveszítésének kockázata a Vállalkozót terheli a Fogyasztóhoz, vagy a Vállalkozó számára előzetesen közölt képviselőhöz való leszállítás pillanatáig, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtak meg.

14. cikkely - A tranzakció tartama: tartam, felmondás és meghosszabbítás

Felmondás:

 1. A Fogyasztó bármikor felmondhatja a meghatározatlan időre megkötött megállapodást, és amely termékek (elektromosság ideértve), vagy szolgáltatások gyakori szállítására vonatkozik, a megállapodás felmondásra vonatkozó szabályok szerint, és egy hónapnál nem hosszabb felmondási határidővel.
 2. A Fogyasztó bármikor felmondhatja a meghatározott időre megkötött megállapodást, és amely termékek (elektromosság ideértve), vagy szolgáltatások gyakori szállítására vonatkozik, a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam leteltekor, az ehhez megállapodott feltételek szerint, és egy hónapnál nem hosszabb felmondási határidővel.
 3. A Fogyasztó az előző fejezetekben említett megállapodásokkal kapcsolatban ezt teheti:
  • bármikor felmondhatja a megállapodást egy adott időpontra vagy adott időtartamra való korlátozás nélkül;
  • a felmondást ugyanolyan módon kell megadnia, ahogyan a megállapodást megkötötte;
  • minden esetben ugyanazzal a felmondási határidővel mondhat fel, mint amit a Vállalkozó magának fenntartott.

Hosszabbítás:

 1. A meghatározott időre megkötött megállapodás, amely termékek (elektromosság ideértve) vagy szolgáltatások gyakori szállítására szolgál, hallgatólagosan nem hosszabbítható meg, vagy nem újítható meg egy meghatározott időtartamra.
 2. Az előző fejezetben foglaltaktól eltérően egy meghatározott időtartamra megkötött megállapodás, amely napilapok, újságok, heti magazinok szállítására vonatkozik, hallgatólagosan meghosszabbítható egy meghatározott, maximum három hónapos időtartamra, ha a Fogyasztó felmondhatja ezt a megállapodást a meghosszabbított időtartam végével, egy hónapnál nem hosszabb felmondási határidővel.
 3. Egy meghatározott időtartamra megkötött megállapodás, mely termékek vagy szolgáltatások gyakori szállítására vonatkozik, csak akkor hosszabbítható meg hallgatólagosan, ha a Fogyasztó felmondhatja ezt egy hónapnál nem hosszabb felmondási határidővel. A felmondási határidő nem hosszabb három hónapnál akkor, ha a megállapodás napilapok, újságok, heti magazinok és egyéb magazinok gyakori, de havi egy alkalomnál kevesebb alkalommal való szállítására vonatkozik.
 4. Egy olyan korlátozott időtartamra vonatkozó megállapodás, amely célja napilapok, újságok, heti magazinok és egyéb magazinok bemutató jellegű (próba- vagy bemutató előfizetés) szállítása, hallgatólagosan nem folytatható, és automatikusan lejár a próba- vagy bemutató időszak lejárata után.

Időtartam:

 1. Ha egy megállapodás időtartama meghaladja az egy évet, a Fogyasztó egy év után bármikor felmondhatja a megállapodást egy hónapnál nem hosszabb felmondási határidővel, kivéve azt, ha a felmondásnak ésszerűségi és korrektségi akadályai vannak a megállapodás időtartamának lejárata előtt.

15. cikkely - Fizetés

 1. Amennyiben a megállapodásban vagy a kiegészítő szállítási feltételekben nincs másként rögzítve, a Fogyasztótól járó összegeket a meggondolási időszak kezdetét követő 14 napon belül ki kell fizetni, vagy meggondolási időszak hiánya esetén a megállapodás megkötését követő 14 napon belül. Egy szolgáltatás biztosítására megkötött megállapodás esetében ez a határidő akkor indul el, amikor a Fogyasztó megkapta a megállapodás visszaigazolását.
 2. A Fogyasztónak való termék eladására vonatkozó megállapodás esetén a Fogyasztó az Általános szállítási feltételekben sohasem kötelezhető 50% mértéket meghaladó előleg fizetésére. Ha előleg fizetése van előírva, a Fogyasztó nem reklamálhat, vagy másként nem szólalhat fel a szóban forgó megrendelés vagy szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatban, mielőtt az előírt előleg kifizetése megtörténik.
 3. A Fogyasztó haladéktalanul köteles a Vállalkozó felé jelenteni a megadott vagy közölt fizetési adatokban lévő helytelenséget.
 4. Ha a Fogyasztó nem teljesíti időben fizetési kötelezettségeit, akkor - miután a Vállalkozó figyelmeztette a késedelmes fizetésre és a Vállalkozó 14 napos fizetési határidőt biztosított a Fogyasztó részére a kintlévőség rendezésére, de a Fogyasztó továbbra sem tesz eleget 14 napos fizetési kötelezettségének - a Fogyasztót a hátralévő összegen túl az arra felszámított törvényesen járó késedelmi kamat is terheli, és a Vállalkozó jogosult lesz peren kívüli adósság behajtásra, amely költségeit a Fogyasztóra terhelheti. Az ilyen behajtási költségek maximális összege: 2500 € tartozásig 15%; a következő 2500 € tartozás felett 10% és a következő 5000 € felett 5 %, a minimális érték 40 €. A Vállalkozó a Fogyasztó javára eltérhet az említett összegektől és százalékos értékektől.

16. cikkely - Reklamációkezelés

 1. A Vállalkozó rendelkezésére áll egy jólismert reklamációkezelési eljárás, és a reklamációt ezzel a reklamációkezelési eljárással kell kezelnie.
 2. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos reklamációkat a Vállalkozó számára a Fogyasztónak kell benyújtania az erre rendelkezésre álló időn belül azt követően, hogy a Fogyasztó megállapította a hibát, annak teljes és érthető leírásával.
 3. A Vállalkozóhoz benyújtott reklamációkra annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kell válaszolni. Ha egy reklamáció feldolgozása előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe, akkor a Vállalkozónak a 14 napos határidőn belül értesítést kell adnia előrejelzéssel arra nézve, hogy a Fogyasztó mikor várhatja a részletesebb választ.
 4. Egy termékre, szolgáltatásra, vagy a Vállalkozó szolgáltatására benyújtott reklamációt a Thuiswinkel.org weboldalán található reklamációs űrlapon lehet benyújtani www.thuiswinkel.org . A reklamációt ezután a Vállalkozó is és a Thuiswinkel.org is megkapja.
 5. A fogyasztónak minden esetben 4 hetet kell a Vállalkozó számára biztosítani a reklamáció megoldására kölcsönös konzultáció mellett. Ezután a határidő után, ha vita merül fel, azt a vitakezelési szabályozás szerint kell kezelni.

17. cikkely - Viták

 1. A Vállalkozó és a Fogyasztó megállapodása vonatkozásában kizárólag Hollandia törvényei az irányadók, amelyekre a jelen Általános szállítási feltételek is hivatkoznak.
 2. A Fogyasztó és a Vállalkozó közötti a termékek és szolgáltatások szállítására, vagy a Vállalkozó szállításaira vonatkozó viták, az itt következő rendelkezésekkel összhangban a Vállalkozó és a Fogyasztó részéről is benyújthatók a Geschillencommissie (vitarendező bizottsághoz) Thuiswinkel, Postafiók 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Egy vitát csak akkor kezel a Geschillencommissie, ha a Fogyasztó reklamációját előzetesen megfelelő időben a Vállalkozónak előadta.
 4. Ha a vita nem vezet eredményre, akkor a vitát nem később, mint 12 hónappal azután, hogy a Fogyasztó azt a Vállalkozónak előadta, írásban, vagy a Bizottság által előírt más formában a Geschillencommissie elé kell terjeszteni.
 5. Ha a Fogyasztó a vitát a Geschillencommissie elé kívánja terjeszteni, ez a Vállalkozóra nézve kötelező érvényű. A fogyasztó dönthet arról, hogy először tájékoztatja-e a Vállalkozót erről.
 6. Ha a Vállalkozó kíván egy vitát a Geschillencommissie elé terjeszteni, akkor a Fogyasztó az erre vonatkozó kívánság kézhezvételétől számított öt héten belül dönt arról, hogy ő is egyet ért ezzel, vagy azt kívánja, hogy a vitáról az illetékes bíróság hozzon döntést. Ha a Vállalkozó az öthetes időtartam alatt nem kap választ a Fogyasztó választásával kapcsolatban, akkor a Vállalkozó jogosult a vitát az illetékes bíróság elé terjeszteni. 
 7. A Geschillencommissie megoldást az Általános szállítási feltételek alá sorolja, ahogyan az a  Geschillencommissie működési szabályzatában szerepel (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). A Geschillencommissie döntései  kötelező ajánlás formájában testesülnek meg.
 8. A Geschillencommissie nem fogja a vitát feldolgozni vagy annak feldolgozását megszüntetni, ha a Vállalkozó esetében fizetési felfüggesztésről döntöttek, csődbe ment, vagy vállalkozói tevékenységét beszüntette, mielőtt a vitát a Geschillencommissie tárgyalásán kezelte és a végső ítéletet meghozta volna.
 9. Ha a thuiswinkeli Geschillencommissie mellett egy másik elismert vitarendező bizottság, vagy a Holland Foundation Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) vagy a Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid) alá rendelt vitarendező bizottság is illetékes, akkor a főleg a távolról való szolgáltatások eladási módszereire vonatkozó viták esetében a thuiswinkeli Geschillencommissie kompetenciája az elsőrendű. Minden más jellegű vitát az SGC vagy a Kifid által elismert, vagy alárendelt Geschillencommissie dönt el.

18. cikkely - Ipari garancia

 1. A Thuiswinkel.org tagjai esetében viszontgarantálja a Geschillencommissie Thuiswinkel kötelező ajánlásainak megfelelőségét, kivéve azt az esetet, ha a tag úgy dönt, hogy a kötelező ajánlást annak megküldését követő két hónapon belül felülvizsgálatra bíróság elé viszi. Ez a viszontgarancia ismét életbe lép, ha a bíróság a kötelező ajánlást értékelése után azt helybenhagyja és az ezt bizonyító ítélet fellebbezési lehetőség nélkül jogerőssé válik. Kötelező ajánlásonként maximálisan 10000 € értékig a Thuiswinkel.org a kötelező ajánlást a Fogyasztónak kifizeti. Ha a kötelező ajánlás összege meghaladja a 10000 €-t, akkor 10000 € kerül kifizetésre. Az ezen felüli maradvány összeg vonatkozásában a Thuiswinkel.org kötelezi magát arra, hogy lépéseket tesz annak biztosítására, hogy tagja helytálljon a kötelező ajánlásért.
 2. A viszontgarancia lehívásához az szükséges, hogy a Fogyasztó erre vonatkozó írásos kérvényt adjon be a Thuiswinkel.org-hoz és átküldje a Vállalkozónak benyújtott reklamációját a Thuiswinkel.org-hoz. Ha a Vállalkozó részére benyújtott igény több mint 10000 € értékű, akkor a Fogyasztó részére felajánljuk, hogy küldje át igényét a 10000 €-t meghaladó részre a Thuiswinkel.org-hoz, és ezután ez a szervezet saját nevében jár el a bíróságnál, hogy kikényszerítse a Fogyasztó számára való kifizetést.

19. cikkely - Kiegészítő vagy eltérő feltételek

A kiegészítő feltételek vagy azok a feltételek amelyek az Általános szállítási feltételektől különböznek, nem lehetnek hátrányosak a Fogyasztóra nézve, azokat írásban kell rögzíteni, vagy olyan módon, hogy azokat as Fogyasztó fenntartható információhordozóra menthesse, hozzáférhető módon.

20. cikkely - A Thuiswinkel általános szállítási feltételek megváltoztatása

 1. A Thuiswinkel.org a jelen Általános szállítási feltételeket kizárólag a Consumentenbonddal való konzultáció következtében változtatja meg (fogyasztói egyesület).
 2. A jelen szállítási feltételekben bekövetkezett változások csak akkor válnak hatályossá, ha megfelelő módon közzé lettek téve, és megértik azt, hogy egy ajánlat érvényességi ideje alatt alkalmazandó változtatások közül, a Fogyasztó számára legkedvezőbbet kell figyelembe venni.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Hollandia
Postafiók 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

I. Melléklet Elállási minta űrlap

Elállási minta űrlap

(csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha a megállapodástól el akar állni)

 • T.C.: [a vállalkozó neve]

[a vállalkozó postacíme]

[a vállalkozó telefax száma, ha van ilyen]

[a vállalkozó e-mail címe vagy elektronikus elérhetősége] 

 • Ezennel tájékoztatom/tájékoztatjuk*, el kívánok/kívánunk* állni 

a megállapodástól amely az alábbi termék eladására vonatkozik: [termékmegjelölés]*

az alábbi digitális tartalom szállításától: [digitális tartalom megjelölés]*

az alábbi szolgáltatás végrehajtásától: [szolgáltatás megjelölés]*

 

 • Megrendelés dátuma*/kézhezvétel dátuma* [a szolgáltatás megrendelési dátuma vagy a termékek kézhezvételi dátuma]
 • [Fogyasztó(k) neve]
 • [Fogyasztó(k) címe]
 • [Fogyasztó(k) aláírása] (csak akkor, ha ez az űrlap kinyomtatva kerül beadásra)

* Nem kívánt törlendő vagy töltsék ki a kívántat.

Az Általános szállítási feltételek letöltése